2017 Atlas Copco campus recruitment

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics/ Shandong University/ Shanghai University

  • Date October 8, 2017 - October 16, 2017
  • Location Jiangsu Province/ Shandong Province / Shanghai
  • Country China
  • Venue Nanjing/ Jinan/ Shanghai

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
Time: 14:00-16:00, 2017/10/9
Venue: Room 713, Building No.7

Shandong University
Time: 18:30-21:00, 2017/10/12
Venue: 3/F, Lecture Theatre of Qian Fo Shan Campus

Shanghai University

Time: 18:30-21:00, 2017/10/17
Venue: 5/F, 3rd school building

Atlas Copco